THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH TIẾP KHÁCH LÃNH SỰ

Tiếng Việt

Do tình hình dch bnh Covid-19 ti Áo vn din biến rt phc tp, tim n nguy cơ lây nhim cao trong cng đng. Trưc tình hình trên, Đi s quán thông báo tm thi điu chnh thi gian tiếp khách lãnh s như sau: T ngày 1/8/2020 đến ngày 30/8/2020, B phn Lãnh s ca Đi s quán ch tiếp khách 02 bui sáng trong tun: sáng th Hai và sáng th

Thi gian c th: t 09h00 - 12h00. Đi s quán xin thông báo đến quý khách và kiu bào biết đ thun tin trong vic làm các th tc giy t tht s cn thiết.

Nhóm tin: