Thay đổi giờ mở cửa của Đại sứ quán trong tháng 6 và tháng 7/2023

Tiếng Việt

Die Botschaft Viet Nam in Österreich teilt Folgendes mit:

Aufgrund der geschlossenen Veranstaltungen wird die Botschaft Viet Nam geschlossen an folgenden Tagen:

+ 19. bis 20. Juni 2023 und

+ 17. bis 25. Juli 2023

Der konsularische, telefonische und E-Mail - Dienst finden an diesen Tagen nicht statt.

Es werden folgende Ersatztermine angeboten:

+ von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr am 23. Juni 2023 und

+ von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr am 28. Juli 2023.

 

Đại sứ quán Việt Nam tại Áo xin thông báo:

Do có một số hoạt động đối ngoại, Đại sứ quán sẽ đóng cửa vào những ngày sau:

+ 19 – 20/6/2023 và

+ 17 – 25/7/2023

Các dịch vụ lãnh sự, điện thoại và E-Mail không được thực hiện trong thời gian này.

Đại sứ quán mở cửa thay thế vào những ngày sau:

+ 09:00 – 12:00h ngày 23/6/2023 và

+ 09:00 – 12:00h ngày 28/7/2023.

Nhóm tin: